* επί της υγρής βάσης της ποσότητας των Συμβατικών Αποβλήτων που παραδίδονται στη ΜΕΑ
** σε υγρή βάση επί της εισερχόμενης ποσότητας Ανακυκλώσιμων Υλικών στη ΜΕΑ
*** σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα Συμβατικά Απόβλητα που παραδίδονται στη ΜΕΑ