Η ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. είναι μια εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία συστάθηκε για την εκτέλεση του έργου  "Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" και αποτελείται σε ποσοστό 50% από τις εταιρίες ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. μέλη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε..

 

 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) έχει χωροθετηθεί στο Νότιο Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ και με την υποστήριξη του δικτύου 10 περιφερειακών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, επεξεργάζεται το σύνολο των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων της περιφέρειας με μέγιστη δυναμικότητα 120 kta.